top of page

דו"ח מחקר עבור לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

למידה מקוונת בקרב עולים - אתגרים ומענים

כרמית אלטמן, יואל וולטרס, שרון ערמון-לוטם

תלמידים עולים ניצבים בפני אתגרים משמעותיים הנובעים מהצורך לרכוש שפה חדשה המהווה מפתח לשילוב חינוכי וחברתי. תקופת הקורונה יצרה אתגר כפול הנובע מן המעבר ללמידה מקוונת המצריכה יכולת שפתיות אף מעבר לנדרש בהוראה פרונטלית לצד הניתוק מן המסגרת החברתית-רגשית. דו"ח מחקר זה מתמקד באוכלוסיית התלמידים העולים  בבואו לברר את האתגרים הניצבים בפניהם בלמידה המקוונת. בעקבות ממצאי הדו"ח הנוכחי קיים צורך לחשיבה על תפיסות התלמידים ההורים והמורים ולהעריך פתרונות חדשניים מקוונים להתערבות נרטיבית דו לשונית הניתנים ליישום עם הכניסה לבית הספר היסודי, שלב שיש לו השפעה מרחיקת לכת על ההצלחה האקדמית, החברתית והרגשית בעתיד.

על מנת לבחון את תפיסותיהם של התלמידים, ההורים והמורים ביחס לאתגרים הפדגוגיים, הטכנולוגיים והחברתיים-רגשיים, כמו גם לבחינת מענה אפשרי בגילאים הצעירים, נבחר מדגם של תלמידי יסודי חטיבה ותיכון הורים ומורים, תוך התייחסות לשונות הקיימת בארצות מוצא (דוברי אנגלית, רוסית וצרפתית, וקוקי), שכבות הגיל השונות (יסודי חטיבה ותיכון), והמגזרים השונים (ממלכתי, וממלכתי דתי). המחקר משתמש במתודה של שיטות  משולבות (mixed methods), המשלבת מחקר כמותי, הבוחן את השאלות באמצעות שאלונים הפונים למדגם רחב של אוכלוסיית התלמידים העולים, הוריהם ומוריהם ומחקר מיפוי שפתי בשתי השפות והתערבות נרטיבית  בשכבה הצעירה (ב') לבחינת אלטרנטיבה פדגוגית מקוונת.

מבחינת היבטים שונים של שפה, הממצאים מצביעים על חשיפה מוגברת לעברית בבית הספר מאשר שפת הבית, ובשעות אחר הצהריים לדפוס ההפוך של יותר שעות חשיפה לשפת הבית מאשר לעברית. מבחינת זהויות התלמידים, תלמידים דוברי אנגלית, רוסית וצרפתית תופסים את עצמם כישראלים בעוד שדוברי קוקי רואים את עצמם יותר מכוונים לזהות המורשת (בני מנשה), כך גם לגבי ראייתם את עצמם בעתיד. החשיבות להתייחסות לעולים השונים ולתפיסות השונות עולה מן הממצאים. נמצא גם שלעיתים תפיסות ההורים אינם בהלימה עם תפיסות התלמידים בנוגע לחשיפה, להעדפות ולשימוש בשתי השפות של ילדיהם. מבחינה רגשית-חברתית-פדגוגית ניכר הרצון של כולם לחזור לשגרה ואף צויין שהקשר עם המורה הוא המשמעותי ביותר בלמידה המקוונת. תוכנית ההתערבות שהוצעה נתנה מענה לשפת הסביבה (עברית) ואף לשפת הבית באופן קבוצתי ומקוון.

bottom of page